ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ ห้องสมุด มสธ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านจดหมายเหตุ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

นายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และนางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศและหัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในกิจกรรม “ย้อนอดีตวันวาน ก่อนมาเป็น สทป.” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดยพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สทป. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายด้านจดหมายเหตุ 3 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

  • การบริหารจัดการจดหมายเหตุ โดย ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • จุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการจดหมายเหตุ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. โดยนายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ
  • การจัดการจดหมายเหตุ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. โดยนางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศและหัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศ

 

สำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้พัฒนาต่อยอดในโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคต รวมถึงการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการจดหมายเหตุ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจการบริการทางวิชาการสู่สังคมของห้องสมุด

[justified_image_grid rml_id=207]

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ มสธ. และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
02-504-7467-68
diis.stoulibrary@gmail.com