ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ (Newly Emerging) ที่เริ่มมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 เป็นการติดเชื้อใหม่จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยจุดเสี่ยงสูงของการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ จ.สมุทรสาคร และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดของประเทศไทย  สำหรับ จ.นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย และถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม จากสถานการณ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและมีมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางกระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น เปิดประตูเข้า – ออก ทางเดียว, ตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ, บริการเจลแอลกฮอล์ก่อนขึ้นอาคาร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ

ทั้งนี้ ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมและลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 ดังนี้

ธันวาคม 2563

 • 17-20 ธันวาคม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและมีการตรวจคัดกรองโรคอย่างละเอียด โดยบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมกว่า 4,500 คน ต้องเข้ารับการตรวจโรคด้วยการเจาะเลือด ซึ่งผลเลือดไม่พบผู้ใดมีเชื้อโรค COVID-19
 • 24 ธันวาคม ประกาศงดการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแบบเผชิญหน้าทุกประเภท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • 25 ธันวาคม ประกาศเรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับเป็นการชั่วคราว
 • 25 ธันวาคม ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 (ระลอกใหม่) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)
 • 28 ธันวาคม ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว จนถึง 6 มกราคม 2564 โดยสามารถใช้บริการรูปแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด stou.ac.th , Facebook @STOULibrary, E-mail libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com  และบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์ Ask a Librarian
 • 28-29 ธันวาคม จนท.กองอาคารสถานที่ฯ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 

มกราคม 2564

 • 4 มกราคม ประกาศเรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่ 4 – 31 มกราคม 2564
 • 5 มกราคม ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว จนถึง 10 มกราคม 2564 โดยขยายเวลาส่งคืนและงดเว้นค่าปรับ จนถึง 31 มกราคม 2564
 • 6 มกราคม เปิดตัว Line Official Account เพื่อรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 8 มกราคม มอบน้ำดื่ม 600 จำนวน 500 ขวด แก่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.นนทบุรี และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เขตบางเขน กทม.
 • 11 มกราคม ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืม-คืนหนังสือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.
 • 13 มกราคม คณะผู้บริหาร มอบน้ำดื่ม 600 ml. จำนวน 1,200 ขวด แก่ รพ.สนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • 14 มกราคม มอบน้ำดื่ม 600 ml. จำนวน 1,200 ขวด แก่ รพ.พระนั่งเกล้า
 • 20 มกราคม มอบน้ำดื่ม 600 ml. จำนวน 1,200 ขวด แก่สถาบันโรคทรวงอก
 • 20 มกราคม เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคห้องพระปกเกล้าและห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้เป็นสถานที่ควบคุมการสอบออนไลน์
 • 22 มกราคม ปฐมนิเทศและอบรมกรรมการคุมการสอบออนไลน์
 • 23-24 มกราคม ซักซ้อมทดสอบระบบสอบออนไลน์เสมือนจริง ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์
 • 26 มกราคม มอบเจลแอลกอฮอล์ แก่บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรสาคร
 • 29 มกราคม ประกาศเรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 โดยให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
 • 30-31 มกราคม จัดสอบออนไลน์ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปลาย 1/63) ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดสอบภาคสนามอย่างไม่มีกำหนด และจัดสอบเฉพาะการสอบออนไลน์เท่านั้น

 

สำหรับห้องสมุด มสธ. ได้ปรับรูปแบบการให้บริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ดังนี้

 1. มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์
 2. นำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลและคัดกรองจำนวนผู้ใช้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในห้องสมุด
 4. จัดโต๊ะเก้าอี้ และจุดให้บริการแบบเว้นระยะห่าง
 5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
 6. ใช้เทคโนโลยีตู้อบฆ่าเชื้อโรค เพื่ออบฆ่าเชื้อหนังสือทุกเล่มที่รับคืนก่อนนำขึ้นชั้นให้บริการ
 7. การบริการในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น Ask a Librarian บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์, แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams, ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลใหม่ๆ ทางอีเมล์ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7487-88
diis.stoulibrary@gmail.com