มสธ. จัดสอบออนไลน์ให้บัณฑิตศึกษา มุ่งพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล

นับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค “COVID-19” รวม 2 ระลอก ซึ่งส่งผลกระทบมาสู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะเรื่องการจัดสอบซึ่งจำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดการสอบออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนในที่สุดที่ประชุมสภาวิชาการมีมติให้ใช้รูปแบบการจัดสอบแบบออนไลน์มาทดแทนการสอบในสนามสอบปกติในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดสอบออนไลน์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ มสธ. มีขึ้นเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นการจัดสอบให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาค 1/2562 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 ในครั้งต่อ ๆ มามหาวิทยาลัยได้จัดสอบออนไลน์ตามปฏิทินการศึกษา โดยจัดควบคู่ไปกับการสอบในสนามสอบปกติ และการจัดสอบออนไลน์ครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563

การจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น มหาวิทยาลัยได้เริ่มมีการจัดสอบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18–19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นการจัดสอบประมวลความรู้ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยการทำข้อสอบแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ก่อนแล้ว ส่วนขั้นตอนในการเข้าสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นจะต้องยืนยันตัวตนโดยการแสดงบัตรประชานและบัตรนักศึกษาก่อนทำข้อสอบ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และเริ่มลงมือทำข้อสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยให้เขียนด้วยลายมือเท่านั้น และถ่ายรูปกระดาษคำตอบส่งให้กรรมการคุมสอบผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ภายในระยะเวลาหลังการสอบไม่เกิน 30 นาที ในการสอบแบบออนไลน์นักศึกษาจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) หรือโน๊ตบุ๊ค หรือมือถือแบบ Smartphone ที่มีกล้องถ่ายภาพและไมค์โครโฟนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำข้อสอบ และเพื่อให้กรรมการคุมสอบได้สังเกตพฤติกรรมในระหว่างที่นักศึกษาทำข้อสอบ ทั้งนี้ในการจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการคุมสอบ สำนักเทคโนโลยีการศึกษาและสำนักคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ดูแลระบบในวันทดลองระบบก่อนวันสอบจริงและวันที่มีการจัดสอบ ส่วนสำนักบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่จัดส่งกระดาษคำตอบอัตนัยให้นักศึกษา จัดเตรียมห้องสอบพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอำนวยความสะดวกในระหว่างการจัดสอบ ในการจัดสอบในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดสอบทั้งแบบปกติควบคู่ไปกับการสอบแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่ในการจัดสอบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอก 2 นี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จากผลการจัดสอบออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 4,000 คน คิดเป็นร้อยละ 90.45 สรุปปัญหาที่พบในการจัดสอบออนไลน์ในครั้งนี้คือ การอัพโหลดกระดาษคำตอบเกิดความล่าช้าในบางช่วง เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษามากและส่งกระดาษคำตอบพร้อมกัน อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การสอบของนักศึกษามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและนักศึกษาบางรายไม่ทราบขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบเนื่องจากไม่ได้เข้าทดลองสอบก่อนวันสอบจริง

อย่างไรก็ตามในการจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสองระลอกที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาทุกคนได้เข้าสู่ระบบสอบแบบออนไลน์และดำเนินการสอบจนบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการขยายระยะเวลาการทำข้อสอบให้กับนักศึกษาที่เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างการทำข้อสอบ และจัดสอบทดแทนที่สนามสอบในกรณีที่นักศึกษาทำข้อสอบไม่ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสอบออนไลน์ของทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดสอบออนไลน์ครั้งต่อ ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้รับความสะดวก รวดเร็วและสามารถทำข้อสอบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Digital University อีกด้วย

ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2564). สรุปการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่องแผนการดำเนินการสอบออนไลน์จากที่พักอาศัยผ่านระบบ Microsoft Teams ระดับบัณฑิตศึกษา.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
02-504-7467-68
waraporn.yon@stou.ac.th
diis.stoulibrary@gmail.com