คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Digital Repository) แหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

คลังปัญญา ตำรา มสธ.

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ มสธ. ประกอบด้วย เอกสารการสอนชุดวิชา แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา ชุดวิชาฉบับพิมพ์ครั้งแรก และได้มีการปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ เหล่านี้แล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง

คลังสารสนเทศดิจิทัล นนทบุรีท้องถิ่นของเรา

ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวอักษร เสียง ภาพ และภาพกราฟิก

คลังสารสนเทศดิจิทัล พระปกเกล้าศึกษา

ฐานข้อมูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครอบคลุมพระราชประวัติ หนังสือส่วนพระองค์ และภาพถ่าย

คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ทั้งตำรา บทความ เอกสารบรรยาย ปาฐกถาต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าสาระ และแง่คิดที่เป็นประโยชน์