วีดิทัศน์การใช้ห้องสมุด (Library Guide)

ห้องสมุด มสธ. จัดทำสื่อแนะนำการใช้ห้องสมุดในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนี้

การค้นหาสื่อการศึกษาห้องสมุด มสธ. ในครั้งเดียว (Single Search)

https://youtu.be/EY_3FgMhJSg

การสืบค้นฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) ของห้องสมุด มสธ.

https://youtu.be/ML2GMHQTjJ0