สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนเมษายน 2564 ห้องสมุด มสธ. จึงขอน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มีต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

 • 2 สิงหาคม 2526 เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2529 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเยี่ยมกิจการมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้ทอดพระเนตรงานด้านต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารสนเทศ และศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 • 12 ธันวาคม 2529 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 5 กันยายน 2531 เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 10 ปี และทรงบรรยายพิเศษทางวิชาการ ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
 • 12 มกราคม 2533 เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมสมัชชาสากลว่าด้วยการศึกษาผู้ใหญ่ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Literacy, Popular and Democracy : Building the Movement” ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 26 กรกฎาคม 2535 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมสภาสากลเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เรื่อง การขยายโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้พิการ ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นครั้งแรกในทวีปเอเซีย ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 20 พฤษภาคม 2536 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการจากสำนักบรรณสารสนเทศ มาช่วยปฏิบัติราชการที่ห้องสมุดส่วนพระองค์ และวันที่ 5 มกราคม 2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะทำงานเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • 4 มิถุนายน 2550 พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ร้าน มสธ. ประจำปี 2549 เพื่อสมทบสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 • 14 เมษายน 2551 พระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดของ มสธ. ประจำปี 2550 เพื่อสมทบสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

การเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกาลนั้น นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปีติและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงงงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษาอีกมากมาย โดยตัวอย่างโครงการที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาทิ

 • โครงการที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดหลักสูตรการศึกษาให้แก่ชนเผ่ามลาบรี ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นโครงการที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างคุรุสภา สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูในพื้นที่ทรงงานห่างไกลที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาให้ได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
 • โครงการปรับปรุงห้องสมุดในเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดในเรือนจำให้ได้ตามมาตรฐาน โดยห้องสมุดที่พัฒนาได้ตามเกณฑ์จะได้รับนามพระราชทานว่า “ห้องสมุดพร้อมปัญญา และได้รับพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.”ประดิษฐานไว้เหนือชื่อห้องสมุด ในการนี้พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ด้วยพระองค์เองด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
02-504-7467-68
waraporn.yon@stou.ac.th
diis.stoulibrary@gmail.com