ห้องสมุด มสธ.ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 10-21 พ.ค.64 และช่องทางการใช้บริการ

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ได้ที่

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า