ห้องสมุด มสธ. ให้บริการเฉพาะยืมคืน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการเฉพาะยืมคืนสื่อการศึกษา ตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.
  • ปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รูปแบบการให้บริการยืมคืน

  • ให้บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.
  • แจ้งเลขหมู่หนังสือ และห้องสมุดหยิบตัวเล่มให้

บริการห้องสมุด มสธ.ทางออนไลน์

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น