ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชานิติศาสตร์

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฐาน ได้แก่

Legal Source

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการ เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง

URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=lgs

Oxford Law Online​

ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries

URL: https://library.stou.ac.th/media-education/electronic-media/oxford-law-online/

การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com