แนะนำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Asean Journal of Open and Distance Learning

สำนักพิมพ์: Open University Malaysia
บรรณาธิการ: Professor Jean A. Saludadez, Editor-in-Chief.
กำหนดออก: 2 ฉบับ / ปี ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ISSN: 2232-0814

แนะนำ : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (Asean Journal of Open and Distance Learning) หรือ AJODL เป็นวารสารที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเปิด 5 แห่งในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อ OU5 ได้แก่ Open University Malaysia (OUM), University of the Philippines Open University (UPOU), Hanoi Open University (HOU), Universitas Terbuka (UT) และประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (STOU) โดยวารสารนำเสนอบทความวิชาการ งานวิจัย และทฤษฎีด้านการศึกษาทางไกล คลอบคลุมด้าน e-learning mobile learning ICT ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ การออกแบบการสอน การพัฒนาเนื้อหา การสอนเชิงนวัตกรรม กลยุทธ์การเรียนรู้ หลักการประเมิน พฤติกรรมการเรียนรู้ ศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และนโยบายการศึกษา เป็นต้น

วารสาร AJODL เผยแพร่ฉบับแรก เมื่อ 12 สิงหาคม 2552 จนถึง ฉบับปัจจุบันเป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ให้บริการในรูปแบบ open access ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ที่ https://ajodl.oum.edu.my/

ตัวอย่างบทความด้านการศึกษาทางไกลในยุค Covid-19 ที่น่าสนใจ :

  1. Impact of Covid-19 Pandemic on Professional Quality of Life and Coping Strategy among Nurses in Thailand
  2. Do We Have to Be Concerned about Online Teaching Amid COVID-19?: A Lesson Learned from Meta-Analysis of Previous Researches
  3. Determinants of Work-from-Home Productivity among Higher Education Institution Employees during the Covid-19 Pandemic in Malaysia.
  4. The Challenges of Open and Distance Learning in Managing Practicums/Practical Courses during the Covid-19 Pandemic: Universitas Terbuka Case Study
  5. Relationship between Emotional Stability, Motivation, and Online Learning Skill of First-Year Undergraduates Learning Online During COVID-19 Pandemic

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7467-68
diis.stoulibrary@gmail.com