ห้องสมุด มสธ. ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวจนถึงวันที่ 18 ก.ค.64

library closed

ห้องสมุด มสธ. ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยที่ห้องสมุดขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 และงดเว้นค่าปรับวันเกินกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า