แนะนำบทความวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสารทจีน

เนื่องในเทศกาลวันสารทจีน ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำบทความวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “วันสารทจีน” ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มได้ ดังนี้

บทความที่น่าสนใจ : การศึกษาประเพณีสารทจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานเจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/68641

บทความที่น่าสนใจ : หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจื๊อที่สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของ : เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/article/view/240674

บทความที่น่าสนใจ : “สารทจีน” เทศกาลผียุคปัจจุบันในจีนและไทย ไหว้กันอย่างไร
ชื่อวารสาร : ศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานเจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://www.silpa-mag.com/culture/article_37182

บทความที่น่าสนใจ : ลอยกระทงวันสารทจีน หรือจะเป็นที่มา ของประเพณีลอยกระทงในสยาม?
ชื่อวารสาร : มติชนสุดสัปดาห์
หน่วยงานเจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://www.matichonweekly.com/column/article_220153

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น