แนะนำบทความวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโควิด-19

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำบทความวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “วัคซีนไวรัสโควิด-19 (COVID-19 vaccines)” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ดังนี้

ชื่อบทความ : วัคซีนโควิด-19 กับแผนการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ในประเทศไทย
ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของ : สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

ชื่อบทความ : ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำหนดสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ชื่อวารสาร : CMU Journal of Law and Social Sciences
หน่วยงานเจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบทความ : วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ “ความกังวลหมู่” ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย
ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานเจ้าของ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ชื่อบทความ : COVID-19 vaccination and cultural tightness
ชื่อวารสาร : Psychological Medicine
หน่วยงานเจ้าของ : Cambridge University

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม