ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7) โดยที่ห้องสมุดขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาและงดเว้นค่าปรับวันเกินกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ (วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นไป)

ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาทางไปรษณีย์ (ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120) และใช้บริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า