6 สิงหาคม 2522 แรกริเริ่มมีตราประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6 สิงหาคม 2522 วันนี้เมื่อ 42 ปีที่แล้ว สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2522 ได้มีมติให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระราชลัญจกรหรือตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย  

ในการนี้ได้มอบหมายให้นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในสมัยนั้น เป็นผู้ออกแบบ โดยได้อัญเชิญพระราชลัญจกร ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปพระแสงศรสามองค์ คือ พระแสงศรพรหมาสตร์ พระแสงศรประลัยวาต พระแสงศรอัคนีวาต นำมาวางเรียงซ้อนกันจากบนลงล่าง คมศรหันไปทางซ้ายอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ และนำเอาส่วนยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยมาเป็นกรอบนอกของตราประจำพระองค์ ซึ่งเครื่องหมายนี้มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาจนถึงปัจจุบัน

หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๗ เป็นเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พร้อมกันนี้ได้มีมติให้ใช้ สีเขียวทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยเหตุผลว่าสีเขียวเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสีทองเป็นสีแห่งความสิริมงคล และยังได้กำหนดให้ ต้นปาริชาต หรือ ต้นทองหลางลาย เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีใบเป็นสีเขียวและมีลายริ้วตามแนวเส้นใบเป็นสีทอง ตรงกับสีเขียวทอง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7467-68
diis.stoulibrary@gmail.com