แนะนำคู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

คู่มือนี้จะทำให้นักศึกษารู้จักบริการต่างๆ ของห้องสมุด และสามารถค้นคว้าสารสนเทศจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ทางวิชาการ เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วย

  • แนะนำสำนักบรรณสารสนทศ
  • สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุด
  • การค้นฐานข้อมูล
  • เอกสารประกอบการใช้บริการห้องสมุด
  • การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN: STOU SSL VPN)
  • การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 โดยสังเขป
  • รายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อในเครือข่ายความร่วมมือ

สามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มของ E-Book ได้ที่ : http://librarykm.stou.ac.th/12db/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

โทรศัพท์ : 02-504-7464-65

Facebook : @STOULibrary

E-mail : libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com