ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ สักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องรัชกาลที่ 7

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เข้าสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยจะเปิดให้บริการห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 เป็นเวลา 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.30 – 15.00 น.
และเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางห้องสมุดได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ สำหรับรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าถ่ายภาพทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com