เดือนตุลาคม 2564 ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการยืมคืนหนังสือ ณ ที่ทำการ

เดือนตุลาคม 2564 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ณ ที่ทำการ โดยให้บริการเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของ มสธ. เท่านั้น

วันเปิดทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า