การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (Online Resource) บนระบบการสืบค้นโอแพก (OPAC)

ห้องสมุด มสธ. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน) วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย มสธ. และหนังสือที่ผลิตและเผยแพร่ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ในรูปแบบออนไลน์บนระบบการสืบค้นโอแพก (OPAC) : https://opac01.stou.ac.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ให้กับผู้ใช้บริการ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ทำได้ดังนี้

เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ.

สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบโอแพก (OPAC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ค้นหาเอกสารการสอนชุดวิช โดยสืบค้นจาก https://opac01.stou.ac.th
 2. กรอกคำค้นด้วยคีย์เวิร์ด stou ตามด้วยรหัสชุดวิชา เช่น “stou 273328” หรือค้นจากชื่อเรื่อง เช่น “เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น” หรือ “ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น” และคำค้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เมื่อพบเอกสารการสอนชุดวิชาที่ต้องการ ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม
 4. คลิกลิงก์ที่ข้อความ Online resources (สามารถเข้าถึงได้เฉพาะนักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น)

รายงานการวิจัย มสธ.

สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบโอแพก (OPAC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ค้นหารายงานการวิจัย มสธ. โดยสืบค้นจาก https://opac01.stou.ac.th
 2. กรอกคำค้น โดยค้นจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือคำค้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เมื่อพบรายงานการวิจัย มสธ. ที่ต้องการ ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม
 4. คลิกลิงก์ที่ข้อความ Online resources เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลงานวิจัย มสธ.

วิทยานิพนธ์ มสธ.

สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบโอแพก (OPAC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ค้นหาวิทยานิพนธ์ มสธ. โดยสืบค้นจาก https://opac01.stou.ac.th
 2. กรอกคำค้น โดยค้นจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือคำค้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เมื่อพบวิทยานิพนธ์ มสธ. ที่ต้องการ ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม
 4. คลิกลิงก์ที่ข้อความ Online resources เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ

สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบโอแพก (OPAC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ค้นหารายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยสืบค้นจาก https://opac01.stou.ac.th
 2. กรอกคำค้น โดยค้นจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือคำค้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เมื่อพบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ที่ต้องการ ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม
 4. คลิกลิงก์ที่ข้อความ Online resources เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานประจำปี/รายงานผลการดำเนินงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: sompong.pap@stou.ac.th