บทความวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ

เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณและเป็นเดือนที่มีบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ห้องสมุด มสธ.ขอแสดงมุทิตาแด่ผู้เกษียณทุกท่านและขอแนะนำบทความวารสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ดังนี้

วัยเกษียณกับสุขภาพ

บทความที่น่าสนใจ : ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
หน่วยงานเจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี กรุงเทพ
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242147

วัยเกษียณกับเทคโนโลยี

บทความที่น่าสนใจ : สภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของครูเกษียณจังหวัดเชียงราย
ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal/article/view/190284

วัยเกษียณกับการเงิน

บทความที่น่าสนใจ : การพัฒนาแนวทางวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของ พนักงานเอกชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
หน่วยงานเจ้าของ : วัดวังตะวันตก
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/240915

วัยเกษียณกับศาสนา

บทความที่น่าสนใจ : สุขเกษียณด้วยหลักธรรมตามแนวพุทธจิตวิทยา
ชื่อวารสาร : วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
หน่วยงานเจ้าของ : สำนักงานวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชาจิตวิทยา
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/253259

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com