5 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5 กันยายน 2564 ครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถือเป็นวันแห่งมหาสิริมงคลอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 ก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งพระราชบัญญัติมีเนื้อหาทั้งหมด 38 มาตรา 4 หมวด ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 การดำเนินงาน หมวด 3 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ หมวด 4 บทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล

“…ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงวัฒนธรรม

ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย…” ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้

อ่านฉบับเต็ม: พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑

หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2521 และมีผลใช้บังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบเปิดที่มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ และไม่จำกัดจำนวนรับนักศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวาง ช่วยเพิ่มพูนวิทยฐานะอันเป็นส่วนของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการให้การศึกษาแก่ชนทุกชั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. แรกมีใน มสธ. (LG395 S85 ร72 2546)
  2. แรกริ เริ่มมีที่ มสธ. (LG395.S85 ร724 2553)
  3. มสธ. ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (E-Book)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7467-68
Ratchakon.Kon@stou.ac.th