บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ใช้บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วย

  • การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)
  • บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)
  • การสืบค้นด้วย Single Search
  • การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
  • โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3vT9TnV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม