บทความวารสาร “ร่างทรงและพิธีกรรมความเชื่อ”

หลังจากที่ภาพยนต์ไทย “ร่างทรง” เข้าฉายในโรงภาพยนต์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม จนกลายเป็นที่กล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์และติดเทรนทวิตเตอร์อันดับที่ 1 ห้องสมุด มสธ.จึงขอแนะนำบทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับร่างทรงและพิธีกรรมความเชื่อ สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ดังนี้

ฟ้อนผีมด

บทความที่น่าสนใจ : พิธีกรรมฟ้อนผีมด : การสื่อสารระหว่างมิติในมุมมองคติชนวิทยา
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หน่วยงานเจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/94965
(ภาพประกอบ : เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์รายวัน เชียงใหม่นิวส์)

ม้าทรง

บทความที่น่าสนใจ : “ม้าทรง”ความเป็นเทพกับความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติการในพื้นที่พิธีกรรมงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo/article/view/244055
(ภาพประกอบ : สยามรัฐออนไลน์)

หมอลำผีฟ้า

บทความที่น่าสนใจ : หมอลำผีฟ้า ภูมิปัญญาแห่งการรักษาบ้านคอนสวรรค์
ชื่อวารสาร : วารสารช่อพะยอม
หน่วยงานเจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242275
(ภาพประกอบ : เว็บไซต์ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ)

โนราโรงครู

บทความที่น่าสนใจ : ลักษณะพิธีกรรมและวิธีการสืบทอดความเชื่อครูหมอโนราและโนราโรงครู ในตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
หน่วยงานเจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/247437
(ภาพประกอบ : ผู้จัดการออนไลน์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com