ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับ คุณยวิญฐากรณ์ ทองแขก ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ปี 2564

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของห้องสมุด นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก บรรณารักษ์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2564 ตามมติ ก.พ.อ.มสธ. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและหัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ และยังเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมจดหมายเหตุไทย

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น