การประชุมเลือกสรรสื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สำนักบรรณสารสนเทศจัดประชุมคณะทำงานเลือกสรรสื่อการศึกษา ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564-กันยายน 2566) คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ประสานการเลือกสรรและการจัดหาสื่อการศึกษาเข้าห้องสมุด เพื่อให้ได้สื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมตามความต้องการ