บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์ เดือนธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ใช้บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วย การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN), การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับเดือนธันวาคม 2564 มีโปรแกรมที่น่าสนใจให้ลงทะเบียน ดังนี้

การสืบค้นด้วย Single Search 

  • วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)

  • วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

  • วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote)

  • วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

  • วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  • วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3vT9TnV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม