ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz 2021

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามชิงรางวัล Cambridge Knowledge Quiz 2021 ด้วยค่ะ

  • นางสาวโชติมา วัฒนะ (นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
  • นางสาวเทพรัตน์ หาญวารี (บุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศ)
  • อาจารย์ ดร.ภาวิณี อินทร์มณี (อาจารย์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์)
  • นางสาวภัทรภร พื้นพรหม (บุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศ)
  • นายโยธิน ครุธพันธ์ (บุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศ)
  • อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน (อาจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
  • อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี (อาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล)
  • นางสาวอริชา เนตรวงศ์ (บุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศ)
  • นางสาวอุไรวรรณ ใจหาญ (บุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศ)

ห้องสมุด มสธ. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดเช่นนี้ด้วยดีอีกครั้ง