บุคลากรห้องสมุด มสธ. รับมอบเกียรติบัตร​ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักบรรณสารสนเทศ เข้ารับมอบเกียรติบัตร​ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2564 ข้าราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร​ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการชื่นชมยินดี สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 อาคารบริหาร ชั้น 4

ทั้งนี้ ในการประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ วาระพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และรศ. กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย

สำหรับในปี 2564 มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม