บริการแนะนำการค้นคว้าของห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์ เดือนมกราคม 2565

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ใช้บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วย การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN), การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับเดือนมกราคม 2565 มีโปรแกรมที่น่าสนใจให้ลงทะเบียน ดังนี้

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  • วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)

  • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.30-10.30 น.

การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

  • วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote)

  • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

การสืบค้นด้วย Single Search 

  • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3vT9TnV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม