10 บริการห้องสมุดออนไลน์

แม้ว่า COVID 19 จะทำให้ห่างกันแต่เรายังสามารถเชื่อมต่อกันได้บนโลกออนไลน์ ด้วย 10 บริการห้องสมุดออนไลน์ที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใช้งานบริการห้องสมุดได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมกับช่องทางการติดต่อบรรณารักษ์ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเรียนการศึกษาทางไกล

10 บริการห้องสมุดออนไลน์

 1. เว็บไซต์ห้องสมุด มสธ.
  แหล่งรวบรวมบริการห้องสมุดออนไลน์ ข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุด มสธ.
  https://library.stou.ac.th/
 2. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ทั้งทรัพยากรสารสนเทศส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  https://opac01.stou.ac.th/
 3. การยืมต่อ/ตรวจสอบรายการการยืมด้วยตนเอง
  https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl
 4. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  รวบรวมฐานข้อมูลที่ให้บริการอ่านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ หรือบทความวิชาการต่าง ๆ
  https://library.stou.ac.th/media-education/electronic-media/
 5. การเข้าใช้ผ่าน VPN
  ระบบที่ช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อการค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/
 6. โปรแกรม EndNote
  โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีมาตรฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น
  https://library.stou.ac.th/library-services/endnote/
 7. Library Guide
  สื่อวิดีทัศน์สอนการใช้งานบริการห้องสมุด จัดทำขึ้นโดยบรรณารักษ์เปรียบเสมือนบรรณารักษ์นั่งสอนใช้อยู่ข้าง ๆ
  https://library.stou.ac.th/media-education/library-guide/
 8. บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ
  บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์โดยบรรณารักษ์ผ่าน Microsoft Teams
  https://library.stou.ac.th/library-service/introduction-research/online-training/
 9. คลังสารสนเทศดิจิทัล
  คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  https://repository.stou.ac.th/
 10. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  บริการแนะนำและตอบคำถามเพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ สามารถติดต่อทางช่องออนไลน์และทางโทรศัพท์ แต่หากทางโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ภายในวันเวลาราชการ
  • Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
  • Facebook: http://m.me/stoulibrary
  • Line: https://lin.ee/7kovVTi
  • อีเมล: libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com
  • เบอร์ 08-7100-1983 ,02-504-7463-65