แนะนำบทความวารสาร: ยาฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ด้วยเป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์แบบกว้าง จึงใช้ได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ อย่างเช่นโควิด-19 ได้ ถึงจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างแต่ยาฟาวิพิราเวียร์ถือว่ามีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อยู่มาก สำนักบรรณสารสนเทศจึงขอแนะนำ บทความวารสารวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ยาฟาวิพิราเวียร์ ดังนี้

Favipiravir สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
หน่วยงานเจ้าของ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
บทความออนไลน์ : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/250567

Favipiravir


ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
หน่วยงานเจ้าของ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
บทความออนไลน์ : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/view/250937

การพัฒนายาเก่าเพื่อใช้รักษาโควิด-19


ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน่วยงานเจ้าของ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
บทความออนไลน์ : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM/article/view/250943

การปรับขนาดยารักษาโรคติดเชื้อ coronavirus disease 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องและได้รับการบำบัดทดแทนไต


ชื่อวารสาร : วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
หน่วยงานเจ้าของ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
บทความออนไลน์ : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/251368

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com