ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน Microsoft Teams

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. อบรมการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุดทางออนไลน์ฟรีผ่าน Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วย การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN), การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีโปรแกรมที่น่าสนใจให้ลงทะเบียน ดังนี้

การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

  • วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

  • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
  • วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  • วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote)

  • วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)

  • วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

การสืบค้นด้วย Single Search 

  • วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3vT9TnV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม