วันเปิดทำการสำนักบรรณสารสนเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการและออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.

รูปแบบการให้บริการ

  • บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของ มสธ.
  • บริการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม