ขอเชิญใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ เช่น บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเอง บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th ได้ทุกวัน

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

บริการยืมคืนสื่อการศึกษาตามคำขอ

วันที่ 5-14 มกราคม 2565

  • เปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.
  • ปิดทำการ: วันเสาร์ วันอาทิตย์
  • รูปแบบบริการ: ให้บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ. โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ และห้องสมุดหยิบตัวเล่มให้
  • บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ.
  • บริการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019