บทความวารสาร เรื่อง “การค้ามนุษย์”

บันดาล บัวแดงและพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2556). กระบวนการค้ามนุษย์ในกลุ่มผู้หนีภัยจากการสู้รบ. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน,14(2), 13-23

บทความนี้ได้นำเสนอผลจากการวิจัยเรื่อง “กระบวนการค้ามนุษย์ กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ของผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก” โดยผู้ทำวิจัยศึกษากระบวนการค้ามนุษย์ในกลุ่มผู้หนีภัยจากการสู้รบ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่ผ่านการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลและปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ได้แก่
-ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
– สาเหตุของการค้ามนุษย์
– รูปแบบและวิธีการค้ามนุษย์ ที่นักค้าใช้ในการชมขู่ ทำร้าย ใช้อำนาจที่เหนือกว่า หรือกลไกลต่างๆเพื่อไม่ให้เหยื่อหลบหนีไปได้
นอกจากนี้ บทความนี้ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์จากเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของเหยื่ออย่างแท้จริง

 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม