ร้อยเรื่องเล่า..จากชาวบรรณสารฯ ตอน ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ และพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ที่มาของชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และความเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้จากรายการ “ร้อยเรื่องเล่า..จากชาวบรรณสารฯ”

https://youtube.com/watch?v=EDVWZUKzYq0

“สุโขทัยธรรมาธิราช” เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ “สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” ให้ใช้เป็นนามมงคลแห่งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2521 ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุเสาวรีย์ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ประวัติการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นห้องสมุดเฉพาะด้าน สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักบรรณสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับทั้งสองพระองค์ตั้งแต่ปี 2529 และในปี 2534 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้จัดตั้งห้องขึ้น ณ อาคารบรรณสาร เพื่อให้เป็นแหล่งบริการสารสนเทศเฉพาะด้านเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ โดยมีแนวคิดหลักในการออกแบบตกแต่งห้องให้สะท้อนศิลปะในยุคสมัยนั้น บ่งบอกความมุ่งหมายในการเฉลิมพระเกียรติ และให้ความแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป

สำหรับเรื่องชื่อห้องมหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ใช้พระนามของ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรรณี พระบรมราชินี” โดยมีพิธีเปิดห้องเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้อง

สามารถเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร (ห้องสมุด มสธ.) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือรับชมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: พิพิธภัณฑ์ 360 องศา

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก
  2. นิทรรศการออนไลน์: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. บทความสาระความรู้: 8 พฤศจิกายน 2538 พิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

เกี่ยวกับรายการ ร้อยเรื่องเล่า..จากชาวบรรณสารฯ

รายการ ร้อยเรื่องเล่า..จากชาวบรรณสารฯ เป็นหนึ่งในสารสนเทศที่เป็นผลผลิตจากโครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี และเพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนความทรงจำเกี่ยวกับอาคารเดิม ก่อนย้ายเข้าสู่อาคารทำการแห่งใหม่ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.” ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 สำหรับโครงการดังกล่าวจะพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ อาทิ โปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ภาพเก่าเล่าเรื่อง “ร้อยเรื่อง…๑๐๐ ความทรงจำ คลิปวิดีโอ Podcast และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตามรับชมรายการ “ร้อยเรื่องเล่า..จากชาวบรรณสารฯ” ได้ที่

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น