สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่ผลิตผลนนทบุรี ในกิจกรรมสวดมนต์มอญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสารที่ 2 เมษายน 2565 สำนักบรรณสารสนเทศ นำผลิตผลนนทบุรีร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ในกิจกรรม “สวดมนต์ภาษามอญ : พุทธภาวนารามัญปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และวันอนุรักษ์มรดกไทย” ที่วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี กิจกรรมที่นำไปร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ให้ความรู้ ประกอบด้วย หนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา จำนวน 14 ชื่อเรื่อง นิทรรศการเคลื่อนที่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มเนื้อหา ได้แก่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และอาชีพของคนมอญ, ชุมชน วัด และอาชีพของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ และ คัมภีร์ใบลาน วัดศาลาแดงเหนือ รายการเสียงออนไลน์ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เส้นทางการค้าขายทางเรือย่านนนทบุรี ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ, การค้าขายทางเรือของชาวชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ, ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน แรงแห่งศรัทธา แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และเอกสารความรู้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรือมอญ สามโคก ผู้สร้างตำนานการค้าขายเครื่องปั้นดินเผา บ้านปากเกร็ด, ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ, วัดศาลาแดงเหนือ โดยมีบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศให้ความรู้และแนะนำข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดปทุมธานี ชาวชุมชนบ้านศาลาแดง และผู้สนใจทั่วไป