ประเพณีสงกรานต์ : มรดกร่วมทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์. (2562).ประเพณีสงกรานต์ : มรดกร่วมทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง. วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2(2), 18-34

บทความนำเสนอผลจากการศึกษาในเรื่องมรดกร่วทางวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และวียดนาม โดยได้นำเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของประเทศในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงที่ประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อการแพร่กระจายทางด้านวัฒนธรรมของประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้บทความได้นำเสนอข้อมูลและตำนานของประเพณีสงกรานต์ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เช่น

  • ไทย บอกเล่าถึงตำนานความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ที่เล่าขานสืบกันมาตั้ง
  • ลาว เรียกว่า “บุญปีใหม่”
  • เมียนมาร์ เรียกว่า “ด่ะจ่าน”
  • กัมพูชา เรียกว่า “บน โจล ชนัม ทเม็ย”
  • เวียดนาม เรียกว่า “ประเพณีฉลองปี๋ไม่ ” หรือ “ซ่างฮ่าน “

ผู้เขียนบทความได้อธิบายเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องราว รากเหง้าความเป็นมา ความเชื่อ ความศรัทธา ผ่านประเพณี วัฒนธรรม ที่ผ่านการศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนะรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม มาอธิบายมรดกร่วมทางวัฒนะรรมประเพณีสงกรานต์ของผู้คนที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่ล่มแม่น้ำโขงไว้อย่างชัดเจน

 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3KBK2Y3

 เรียบเรียงโดย : ภัทรศยา สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น