การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชากรภายในกรมยุทธโยธาทหารบก

ธีระพงษ์  คงมณี และวัลลภ พิริยวรรธนะ (2565). การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชากรภายในกรมยุทธโยธาทหารบก.วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.  8(2), 307-318

บทความได้นำเสนอผลจากการวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในกรมยุทธโยธาธิการทหารบก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานบุคลากรภายในกรมฯ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ รูปแบบการวิจัย และวิธีวิจัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนำมาอภิปรายสุปผลและข้อเสนอแนะเพื่อให้เห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ผู้วิจัย หรือผู้เขียนผลความยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกตั้งและบทบาทสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้กำหนดทิศทางในการพัฒนากรุงเทพฯ รวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นตัวทนประชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน ซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ซึ่งจากการความสำคัญดังกล่าวนี้ การศึกษาวิจัยในเรื่องการรับรู้รู้ข่าวสารของประชาชนจึงเป็นประเด็นที่ประชนชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวจ้องต้องคำนึงถึง เนื่องจากผลการจากวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของประชาชนต่อการเลือกตั้งนั้นย่อมเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอีกด้วย

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3aIUsbl

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม