พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งแรก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เป็นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2526 ระหว่างวันที่ 13 – 15 และ 19 – 22 มีนาคม 2528 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาทั้งหมด 7 วัน

ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 7 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ให้นำไปปรับใช้ในชีวิต สร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง สังคม และบ้านเมืองต่อไป

พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ 13  มีนาคม 2528

“…บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์สูง ควรจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างดี. จึงขอให้พยายามทำตัวและทำงานให้สมกับที่เป็นผู้คุณวุฒิ ด้วยการนำความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพยายามประสานสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ บุคคลอื่น ๆ ให้ดีที่สุด ในการร่วมมือร่วมความคิดกันปฏิบัติงานพัฒนาประเทศ. เมื่อทำงานได้ผล ประเทศก็จะมีความเจริญมั่นคง และจะส่งผลถึงท่าน ทำให้ตัวท่านและครอบครัวของท่านมีความเจริญมั่นคงด้วย…”

สาระความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เรียบเรียงโดย  

รัชกร คงเจริญ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7467-68
libinfoservice@stou.ac.th