สิทธิและความเท่าเทียมทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสิทธิที่ได้รับตามการจดทะเบียนคู่ชีวิตจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ…

ติณณ์ ชัยสายัณห์ (2564)..สิทธิและความเท่าเทียมทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสิทธิที่ได้รับตามการจดทะเบียนคู่ชีวิตจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ…วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 5(4), 281-288

บทความได้นำเสนอการศึกษาสิทธิและความเท่าเทียมทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสิทธิที่ได้รับตามการจดทะเบียนคู่ชีวิตจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่อรูปแบบของการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ให้แก่คู่รักเพศเดียวกันซึ่งมีการยอมรับเป็นกฎหมายในหลายๆประเทศ  ผู้เขียนบทความได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็น ดังนี้

  • หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยจําเป็นต้องกําหนดสิทธิและความเท่าเทียมทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสิทธิที่ได้รับตามการจดทะเบียนคู่ชีวิตจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
  • สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายภายหลังจากการจดทะเบียนรับรองสถานะในการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้เขียนบทความได้รวบรวมประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสิทธิที่ควรได้รับจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตโดยจําเป็นต้องเกิดขึ้นในทุกมาตรา อาทิ  พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สิทธิของความเป็นคู่สมรส เป็นต้น

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3HrHH0S

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม