ฐานข้อมูลทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสือและฐานข้อมูลบทความวารสาร จำนวน 4 ฐานข้อมูล ดังนี้

CINAHL Complete

รายละเอียด: ฐานข้อมูลบทความวารสาร ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937

URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=ccm

Dynamic Health

รายละเอียด: ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ครอบคลุมสาขาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่อิงตามหลักฐานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพันธมิตรเชี่ยวชาญ ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว
URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=dhe

eBook Nursing Collection

รายละเอียด: ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก เช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company

URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e680tww

MEDLINE Complete

รายละเอียด: ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มจำนวนมากกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1865

URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=mdc

การใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม