การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

ลลิตพรรณ นุกูลวัฒนวิชัย (2560). การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.4(2), 122-144

บทความได้นำเสนอผลจากการวิจัยการเปรียบเทียบ กระบวนการในการทำกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิดการตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนั้นมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการในการทำกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ภายใต้แนวคิดการตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ภายใต้เหตุการณ์เงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ในการหาเสียงของทั้งสองพรรคการเมือง

ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ รูปแบบการวิจัย และวิธีวิจัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนำมาอภิปรายสุปผลและข้อเสนอแนะเพื่อให้เห็นผลการวิจัยไว้อย่างที่ชัดเจน

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3xd0ZTj

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม