บทความวารสารออนไลน์: อาชีพโสเภณี

กลายเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับภาพยนต์เรื่อง Gangubai Kathiawadi (คังคุไบ กฐิยาวาฑี) “หญิงแกร่งแห่งมุมไบ” ที่นำเสนอเรื่องราวของ “Sex Worker” หรือ “โสเภณี” ในนครมุมไบของอินเดีย จนเป็นกระแสที่ทำให้เกิดการพูดถึงอาชีพโสเภณีในประเด็นต่าง ๆ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คำว่า โสเภณี หรือ โสภิณี มีความหมายว่า น. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า. (ป. โสภิณี ว่า หญิงงาม; ส. โศภินี)

นอกจากนี้บทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ยังมีการพูดถึงคำว่า โสเภณี ว่า เป็นคำกร่อนมาจากคำว่า นครโสภิณี. นคร แปลว่า เมือง โสภิณี แปลว่า หญิงงาม. นครโสภิณี แปลว่า หญิงงามประจำเมือง หญิงผู้ทำเมืองให้งาม.

ห้องสมุด มสธ.ขอแนะนำบทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับโสเภณี ดังนี้

ปัญหาสังคมเกี่ยวกับโสเภณี

ชื่อวารสาร : วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยงานเจ้าของ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ่านออนไลน์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250450

วาทกรรมว่าด้วยโสเภณีในสังคมไทย

ชื่อวารสาร : วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านออนไลน์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/srj/article/view/206853

ภาพตัวแทนของโสเภณีในละครโทรทัศน์

ชื่อวารสาร : วารสารการสื่อสารราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อ่านออนไลน์ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/231635

โครงสร้างสังคมและวิถีของหญิงโสเภณีที่อยู่ในวรรณกรรมไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2480-2509

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานเจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ่านออนไลน์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/247067

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม