อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เดือนกรกฎาคม 2565

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ได้ตามความสนใจ ได้แก่ แนะนำการใช้บริการห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
1 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
4 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
6 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)
12 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-1 4.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-1 4.30 น
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
20 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
22 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
27 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

[sc name=”libservice” ][/sc]