วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เผยแพร่บทความจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเป็นสื่อกลาง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็คทรอนิกส์
วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน ) มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • กลวิธีการแปลคำศัพท์ทางเทคนิคในเกมออนไลน์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
  • โครงสร้างภาษา เนื้อหา และค่านิยมของคำขวัญประจำอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • หลักพุทธธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งกัน
  • คติความเชื่อและพิธีกรรมในการตั้งศาลพระภูมิของชาวไทยพุทธ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทบัวบก : พัฒนาการประเพณี พิธีกรรม สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี
  • ฯลฯ

นอกจากบทความในฉบับปัจจุบันแล้ว มีบทความในวารสาร นับตั้งแต่ปี 2556-จนถึงปัจจุบัน
สามารถอ่านวารสารและบทความฉบับเต็มได้ที่>>
ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3zdH09a
ฉบับพิมพ์ : https://bit.ly/3cp7v2u

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม