วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความพิเศษ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  ปัจจุบันวารสารให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565 ) มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • การสื่อสารทางการตลาดผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืนขององค์การ

บทความวิชาการที่นำเสนอปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์กร โดยบทความได้นำเสนอแนวติดการตลาดสมัยใหม่ อาทิ แนวคิดการผลิต แนวคิดของผลิตภัณฑ์ แนวคิดการขาย แนวคิดทางการตลาด และแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม ซึ่งแนวคิดต่างๆนี้ ล้วนเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้าได้

  • การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนทางไกล
  • การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
  • ผลการเรียนรู้ระยะไกล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการประชุมออนไลน์ ในรายวิชาทักษะรู้ดิจิทัล คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • ทักษะการรู้เท่าทันสื่อใหม่และพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ฯลฯ

สามารถอ่านวารสารและบทความฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3CSh2KK

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม