วารสารอินทนิลทักษิณสาร

วารสารอินทนิลทักษิณสาร โดย มหาวิทยาลัยทักษิณนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจจากองค์กรต่าง วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2022): (มกราคม-มิถุนายน 2565 ) มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • กลวิธีทางภาษาในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนวนิยายออนไลน์ ในเว็บไซต์ “readAwrite”
  • พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  • การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทย ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ภูมินามวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ : ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อ
  • อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงเพศชายในเพลงลูกทุ่ง : การวิเคราะห์แวดวงความหมายต้นทางและปลายทาง

สามารถอ่านวารสารและบทความฉบับเต็มได้ที่
ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3RGmhBn
ฉบับพิมพ์ : https://bit.ly/3AOcBxM

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม