ตัวอักษรมงคลตามวันเกิด

๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยอย่างมากไม่เพียงแต่ในมิติการใช้เพื่อการสื่อสาร แต่ยังมีเรื่องการเลือกใช้ตามความเชื่อ เช่น การเลือกพยัญชนะไทยมาตั้งชื่อต้องเลือกให้มีความมงคลต่อเจ้าของชื่อ

ห้องสมุดขอแนะนำบทความวารสารเกี่ยวกับการตั้งชื่อเพิ่มเติมดังนี้

(ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลห้องสมุดนำเสนอเพื่อการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในมิติของความเชื่อเท่านั้นผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน)

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันอาทิตย์

ด้านญาติมิตร {อ และ สระทั้งหมด}
ด้านสุขภาพ {ก ข ค ฆ ง}
ด้านเกียรติยศ {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}
ด้านฐานะครอบครัว {ด ต ถ ท ธ น}
ด้านความขยัน {บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {ย ร ล ว}
กาลกิณี {ศ ษ ส ห ฬ}

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันจันทร์

ด้านญาติมิตร {ก ข ค ฆ ง}
ด้านสุขภาพ {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}
ด้านเกียรติยศ {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {ด ต ถ ท ธ น}
ด้านฐานะครอบครัว {บ ป ผ ฝ พ ฟ ม}
ด้านความขยัน {ย ร ล ว}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {ศ ษ ส ห ฬ}
กาลกิณี {อ และ สระทั้งหมด}

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันอังคาร

ด้านญาติมิตร {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}
ด้านสุขภาพ {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}
ด้านเกียรติยศ {ด ต ถ ท ธ น}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {บ ป ผ ฝ พ ฟ ม}
ด้านฐานะครอบครัว {ย ร ล ว}
ด้านความขยัน {ศ ษ ส ห ฬ}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {อ และ สระทั้งหมด}
กาลกิณี {ก ข ค ฆ ง}

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันพุธ(กลางวัน)

ด้านญาติมิตร {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}
ด้านสุขภาพ {ด ต ถ ท ธ น}
ด้านเกียรติยศ {บ ป ผ ฝ พ ฟ ม}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {ย ร ล ว}
ด้านฐานะครอบครัว {ศ ษ ส ห ฬ}
ด้านความขยัน {อ และ สระทั้งหมด}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {ก ข ค ฆ ง}
กาลกิณี {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันพุธ(กลางคืน)

ด้านญาติมิตร {ย ร ล ว}
ด้านสุขภาพ {ศ ษ ส ห ฬ}
ด้านเกียรติยศ {อ และ สระทั้งหมด}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {ก ข ค ฆ ง}
ด้านฐานะครอบครัว {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}
ด้านความขยัน {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {ด ต ถ ท ธ น}
กาลกิณี {บ ป ผ ฝ พ ฟ ม}

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันพฤหัสบดี

ด้านญาติมิตร {บ ป ผ ฝ พ ฟ ม}
ด้านสุขภาพ {ย ร ล ว}
ด้านเกียรติยศ {ศ ษ ส ห ฬ}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {อ และ สระทั้งหมด}
ด้านฐานะครอบครัว {ก ข ค ฆ ง}
ด้านความขยัน {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}
กาลกิณี {ด ต ถ ท ธ น}

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันศุกร์

ด้านญาติมิตร {ศ ษ ส ห ฬ}
ด้านสุขภาพ {อ และ สระทั้งหมด}
ด้านเกียรติยศ {ก ข ค ฆ ง}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}
ด้านฐานะครอบครัว {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}
ด้านความขยัน {ด ต ถ ท ธ น}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {บ ป ผ ฝ พ ฟ ม}
กาลกิณี {ย ร ล ว}

ตัวอักษรมงคลในชื่อ วันเสาร์

ด้านญาติมิตร {ด ต ถ ท ธ น}
ด้านสุขภาพ {บ ป ผ ฝ พ ฟ ม}
ด้านเกียรติยศ {ย ร ล ว}
ด้านความงาม,ทรัพย์ {ศ ษ ส ห ฬ}
ด้านฐานะครอบครัว {อ และ สระทั้งหมด}
ด้านความขยัน {ก ข ค ฆ ง}
ด้านมีผู้อุปถัมภ์ {จ ฉ ช ซ ฌ ญ}
กาลกิณี {ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ}

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น