การอบรมค้นคว้าผ่าน Microsoft Teams เดือนกันยายน 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ได้ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนกันยายน 2565

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 9.30-10.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรม
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 9.30-11.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
[sc name=”libservice” ][/sc]